Voorwaarden

Reclamebureau Overeenkomst

PARTIJEN

 

(1) SUPERMACHINE NV, een Belgische vennootschap met maatschappelijke zetel te Meerseniersstraat 4, 9000 Gent, België, rechtsgeldig vertegenwoordigd door ondergetekende, hierna aangeduid als "SUPERMACHINE".

 

(2) Deze overeenkomst wordt aangegaan tussen De Klant, hierna aangeduid als de "Cliënt", en iedere individuele persoon of entiteit die zakendoet met SUPERMACHINE NV.

 

 

ACHTERGROND

  

(A) SUPERMACHINE is actief in het aanbieden van reclamebureau diensten tegen vergoeding.

 

(B) De cliënt wenst SUPERMACHINE in te huren om de reclamebureau diensten te verstrekken die zijn uiteengezet in de "werkomvang" sectie van dit document, en SUPERMACHINE wenst deze diensten aan de cliënt te leveren.

 

 

AFGESPROKEN VOORWAARDEN

 

1. DIENSTEN EN PRODUCTEN

 

1.1 De cliënt stelt hierbij SUPERMACHINE aan om diensten te leveren met betrekking tot de reclame en promotie van de goederen en/of diensten van de cliënt (hierna de "producten") zoals uiteengezet in het gedeelte "Werkomvang" van dit document, naar
aanleiding van de briefing van de klant.

 

1.2 De diensten kunnen ertoe leiden dat SUPERMACHINE of haar onderaannemer materialen creëert die, al dan niet afgewerkt en al dan niet gebruikt worden door de cliënt. Het omvat alle alle reclame-, marketing-, promotie- en merchandising materialen, kopieën, storyboards, concepten, ideeën, handelsmerken, handelsnamen, domeinnamen, logo's, slogans, taglines, ontwerpen, uitvindingen, ontdekkingen, website stijl, inhoud, structuur en uitstraling, internet portals, persberichten, onderzoek, video's, presentaties en voorstellen, kunstwerken, video's en originele muziek en teksten (hierna de "producten"), zoals verder kan worden gedetailleerd in het gedeelte "werkomvang" van dit document.

 

1.3 SUPERMACHINE zal alle redelijke inspanningen leveren om haar verplichtingen onder deze overeenkomst binnen een redelijk tijdsbestek uit te voeren. SUPERMACHINE zal alle redelijke inspanningen leveren om te voldoen aan enige prestatie data voor de diensten die door de cliënt zijn gespecificeerd, maar tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, zijn dergelijke data slechts schattingen en is tijd niet van wezenlijk belang voor de uitvoering van de diensten. 

 

1.4 SUPERMACHINE garandeert aan de cliënt dat de diensten zullen worden geleverd met gebruik van redelijke zorg en vaardigheid. 

 

1.5 SUPERMACHINE heeft het recht om onderaannemers in te schakelen voor een deel van de diensten. 

 

1.6 Wijzigingen van de reikwijdte van de overeenkomst, inclusief briefings, zijn alleen geldig als alle partijen hiermee schriftelijk
instemmen. 

 

2. DE VERPLICHTINGEN VAN DE KLANT

 

2.1 De cliënt zal:

 

(a) Ervoor zorgen dat de voorwaarden van de bestelling, briefings en alle informatie die hij verstrekt aan SUPERMACHINE duidelijk, volledig en nauwkeurig zijn.

(b) Samenwerken met SUPERMACHINE in alle zaken die betrekking hebben op de diensten.

(c) SUPERMACHINE voorzien van de informatie en materialen die SUPERMACHINE redelijkerwijs nodig heeft om de diensten te kunnen leveren, en ervoor zorgen dat dergelijke informatie volledig en nauwkeurig is in alle materiële opzichten en tijdig wordt verstrekt.

 

2.2 Indien de nakoming door SUPERMACHINE van één van haar verplichtingen onder de overeenkomst wordt verhinderd of vertraagd door enig handelen of nalaten van de Klant of het niet nakomen door de klant van enige relevante verplichting ("wanprestatie van de cliënt"):

 

(a) Zonder beperking of aantasting van enig ander recht of rechtsmiddel dat haar ter beschikking staat, heeft SUPERMACHINE het recht om de uitvoering van de diensten op te schorten totdat de cliënt het verzuim heeft hersteld, en zich te beroepen op het
verzuim van de cliënt om haar te ontheffen van de nakoming van haar verplichtingen in elk geval voor zover het verzuim van
de cliënt de nakoming door SUPERMACHINE van enige van haar verplichtingen verhindert of vertraagt:

(b) SUPERMACHINE is niet aansprakelijk voor enige kosten of verliezen die worden gedragen of geleden door de cliënt en die rechtstreeks of onrechtstreeks het gevolg zijn van het verzuim of de vertraging van SUPERMACHINE om één van haar verplichtingen na te komen zoals uiteengezet in dit artikel

(c) En, de cliënt zal SUPERMACHINE op schriftelijk verzoek vergoeden voor alle kosten of verliezen die SUPERMACHINE lijdt of heeft geleden die direct of indirect het gevolg zijn van de tekortkoming van de cliënt.

 

2.3 De cliënt zal SUPERMACHINE onverwijld informeren indien de cliënt van mening is dat enige producten die door SUPERMACHINE aan de cliënt ter goedkeuring worden voorgelegd, onjuist of misleidend zijn of op enige wijze in strijd zijn met de wet.

 

 

3. BETALINGSVOORWAARDEN

 

3.1 Als tegenprestatie voor de diensten betaalt de cliënt SUPERMACHINE de vergoedingen tegen de tarieven en in overeenstemming met het budget zoals uiteengezet in het gedeelte "budgetraming" van dit document.

 

3.2 De cliënt zal SUPERMACHINE vergoeden voor de redelijke kosten gemaakt door SUPERMACHINE in verband met de uitvoering van de diensten.

 

3.3 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, zal het budget dat is uiteengezet in het gedeelte "budgetraming" van dit
document, worden beschouwd als de vaste minimumprijs voor de diensten die moeten worden uitgevoerd door SUPERMACHINE.
Een dergelijk budget is gedeeltelijk gebaseerd op het feit dat SUPERMACHINE haar tijd en middelen moet plannen en toewijzen voor een
efficiënte nakoming van haar verplichtingen onder deze overeenkomst, waaronder het mogelijk weigeren van nieuwe projecten die de
tijdige uitvoering onder deze overeenkomst kunnen beïnvloeden. Daarom komen de partijen overeen dat: 

 

(a) Met het oog op de uitvoering van de diensten wordt het budget dat is opgenomen in de sectie "budgetraming" van dit document beschouwd als een schatting en als er bijkomend werk nodig is om de te leveren prestaties te voltooien, zal dat werk aan de cliënt worden gefactureerd in overeenstemming met de uurtarieven die zijn opgenomen in de sectie "budgetraming" van dit document. 

(b) In het geval dat de Klant de (reikwijdte van de) overeenkomst eenzijdig zou wijzigen, beperken, intrekken, beëindigen of doen beëindigen, blijft SUPERMACHINE gerechtigd tot het volledige budget zoals uiteengezet in het gedeelte "budgetraming" van dit document, ongeacht of daadwerkelijke diensten werden verricht of producten werden geproduceerd. 

 

3.4 Afwijkingen van meer dan 20% procent van de werkelijke versus geschatte kosten in de begroting zullen worden toegelicht door SUPERMACHINE en schriftelijk worden goedgekeurd door de cliënt voordat dergelijke vergoedingen of kosten worden gemaakt.

 

3.5 Tenzij anders vermeld, zijn alle door SUPERMACHINE opgegeven tarieven en prijzen in euro's en worden deze geacht exclusief BTW en andere bijkomende belastingen te zijn. 

 

3.6 SUPERMACHINE zal maandelijks facturen uitreiken aan cliënt en de cliënt zal alle gefactureerde bedragen die verschuldigd zijn aan SUPERMACHINE betalen binnen 30 dagen na de datum van dergelijke factuur. Bij gebreke van betaling op de vervaldag wordt van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een vertragingsrente in rekening gebracht ter hoogte van de wettelijke
vertragingsrente voor handelstransacties op jaarbasis (2020: 8%). Alle invorderingskosten zijn ten laste van de cliënt, met een minimum
van 125 EUR.  

 

3.7 Indien de cliënt het niet eens is met de factuur van SUPERMACHINE, dient zij onverwijld en uiterlijk tot vijftien (15) kalenderdagen na factuurdatum schriftelijk en gemotiveerd bezwaar te maken. Bij gebreke van een dergelijk tijdig bezwaar wordt de
factuur geacht te zijn aanvaard en is de betalingsverplichting van de cliënt definitief. 

​3.8 Het niet betalen van SUPERMACHINE’s factuur(en) door de cliënt op de vervaldatum zal een verzuim van de cliënt inhouden en zal SUPERMACHINE toelaten om de rechtsmiddelen in te roepen onder artikel 2.2.

 

  

4. INTELLECTUELE EIGENDOM

 

4.1 Alle auteursrechten, handelsmerken, handelsnamen, patenten en andere intellectuele eigendomsrechten (hierna de "IP-rechten") in alle producten zijn eigendom van SUPERMACHINE tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen. 

 

4.2 Als tegenprestatie voor de vergoedingen in deze overeenkomst, verleent SUPERMACHINE hierbij aan de cliënt een royaltyvrije, wereldwijde en niet-overdraagbare licentie voor het gebruik van de producten in alle media die betrekking hebben op de producten van de cliënt voor de duur van 1 jaar(en) na levering aan de cliënt (hierna de "initiële licentietermijn").

 

 4.3 Indien de cliënt de producten wenst te gebruiken na het verstrijken van de initiële licentietermijn, zal hij SUPERMACHINE tenminste twee maanden voor het verstrijken van de initiële licentietermijn op de hoogte brengen. In dat geval zullen de partijen te goeder trouw onderhandelen over een redelijk royalty-tarief.

 

4.4 De cliënt zal de producten niet gebruiken op een manier die schade zou kunnen toebrengen aan de reputatie van SUPERMACHINE. Dit omvat, zonder beperking, het wijzigen van de inhoud of de kwaliteit van de producten en het gebruik van onvoltooide of niet-afgewerkte versies.

 

 4.5 Voor alle duidelijkheid, SUPERMACHINE zal altijd het recht hebben om de producten te gebruiken voor de promotie van haar
eigen bedrijf, met inbegrip van maar niet beperkt tot een showreel van SUPERMACHINE’s commercials, op haar eigen website en voor doeleinden die verband houden met de deelname aan en de uitvoering van prijsuitreikingen in de reclamesector.
Daartoe stemt de cliënt ermee in dat SUPERMACHINE de handelsna(a)m(en), handelsmerk(en) en logo('s) van de cliënt kan
vermelden.

 

4.6 De cliënt heeft geen recht op bronbestanden of codes met betrekking tot de producten, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders
overeengekomen en mits een bijkomende vergoeding.

 

4.7 Elk licentierecht dat wordt toegekend onder deze sectie wordt opgeschort tot volledige betaling van alle facturen die verschuldigd zijn onder deze overeenkomst.

 

 

5. VERTROUWELIJKE INFORMATIE

 

5.1 De cliënt erkent en stemt ermee in dat elk identificeerbaar en origineel idee of concept voorgesteld door SUPERMACHINE met
betrekking tot enige promotie of reclamecampagne uitgevonden of ontwikkeld door SUPERMACHINE zal worden erkend als zijnde
enkel beschikbaar voor promotie of campagne en niet zal worden gebruikt voor welke andere doeleinden dan ook zonder de
uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van SUPERMACHINE. Zelfs wanneer geen promotie of campagne wordt
overeengekomen, blijven de ideeën en concepten die aan de Cliënt worden voorgesteld strikt vertrouwelijk en zullen ze op geen
enkele manier worden gebruikt, inclusief communicatie naar een derde partij, zonder de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke
toestemming van SUPERMACHINE.

 

5.2 De partijen komen overeen 

 

(a) zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere partij geen informatie openbaar te maken of anderszins
beschikbaar te stellen aan derden die door de andere partij als vertrouwelijk wordt behandeld, met inbegrip van, maar niet beperkt
tot, handelsgeheimen, technologie, informatie met betrekking tot bedrijfsactiviteiten en strategieën, en informatie met betrekking tot
klanten, prijsstelling, fabrikanten en marketing (collectief de "Vertrouwelijke Informatie"). Op voorwaarde echter dat de partijen de
vertrouwelijke Informatie bekend mogen maken aan hun respectievelijke leidinggevenden, werknemers, adviseurs en juridische
adviseurs die een "vereist om te weten" hebben, die op de hoogte zijn gesteld van deze beperking en die zelf gebonden zijn aan
geheimhoudingsbeperkingen die minstens even beperkend zijn als de beperkingen die in deze paragraaf worden uiteengezet.

(b) De Vertrouwelijke Informatie te gebruiken zoals toegestaan onder deze overeenkomst.

(c) De andere partij onmiddellijk op de hoogte te stellen van verlies of openbaarmaking van vertrouwelijke informatie.

 

5.3 Elke partij kan toegang krijgen tot vertrouwelijke informatie van de andere partij om haar verplichtingen onder deze overeenkomst uit te voeren. Vertrouwelijke informatie van een partij wordt niet geacht informatie te omvatten die:

 

(a) Publiekelijk bekend is of wordt, buiten het handelen of nalaten van de ontvangende partij.

(b) Vóór de openbaarmaking in het rechtmatige bezit van de andere partij was.

(c) Rechtmatig door een derde aan de ontvangende partij openbaar is gemaakt zonder restrictie op openbaarmaking.

(d) Onafhankelijk is ontwikkeld door de ontvangende partij, welke onafhankelijke ontwikkeling kan worden aangetoond met schriftelijk bewijs.

 

5.4 De bovenstaande bepalingen van deze sectie blijven van kracht na beëindiging van deze overeenkomst, hoe dan ook ontstaan.

 

 

6. BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID   

 

6.1 Behalve voor zover uitdrukkelijk en specifiek bepaald in deze overeenkomst, zijn alle garanties, verklaringen, voorwaarden en
alle andere voorwaarden van welke aard dan ook die geïmpliceerd worden door statuten of gewoonterecht, voor zover toegestaan
door de toepasselijke wetgeving, uitgesloten van deze overeenkomst.

 

6.2 Niets in deze overeenkomst sluit de aansprakelijkheid van SUPERMACHINE uit:

 

(a) Voor overlijden of persoonlijk letsel veroorzaakt door nalatigheid van de SUPERMACHINE;

(b) Voor fraude, bedrieglijke voorstelling van zaken of grove nalatigheid.

 

6.3 Onderhevig aan Artikel 6.1. en Artikel 6.2 en met het oog op het prestatierisico van SUPERMACHINE

 

(a) SUPERMACHINE zal niet aansprakelijk zijn, hetzij uit onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid of schending van wettelijke plicht), contract of anderszins, voor enig verlies van winst, verlies van zaken, uitputting van goodwill, schade aan reputatie en/of soortgelijke verliezen of verlies of corruptie van gegevens of informatie, of zuiver economisch verlies, of voor enig bijzonder, indirect of gevolg verlies, kosten, schade, lasten of uitgaven hoe dan ook voortvloeiend uit deze overeenkomst.

(b) De totale totale aansprakelijkheid van SUPERMACHINE in contract, onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid of schending van wettelijke plicht) of anderszins, voortvloeiend uit de uitvoering of beoogde uitvoering van deze overeenkomst, zal beperkt zijn tot de totale vergoedingen betaald door de cliënt gedurende de 12 maanden onmiddellijk voorafgaand aan de datum waarop de claim is
ontstaan.

 

 

7. DUUR EN BEËINDIGING  

 

7.1 De duur van deze overeenkomst is de duur die nodig is voor de uitvoering van de diensten. 

 

7.2 Zonder afbreuk te doen aan enig ander recht of rechtsmiddel dat tot haar beschikking staat, heeft elke partij het recht deze overeenkomst onmiddellijk te beëindigen door middel van schriftelijke kennisgeving aan de andere partij indien:

 

(a) Indien de andere partij nalaat een op grond van deze overeenkomst verschuldigd bedrag op de vervaldatum voor betaling te voldoen en niet binnen veertien (14) dagen nadat zij schriftelijk is aangemaand om een dergelijke betaling te verrichten, in gebreke blijft  

(b) Indien de andere partij deze overeenkomst schendt (met uitzondering van het niet betalen van verschuldigde bedragen krachtens deze overeenkomst) en (indien een dergelijke schending herstelbaar is) deze schending niet binnen dertig (30) dagen herstelt nadat zij daartoe schriftelijk is aangemaand.

(c) Indien de andere partij herhaaldelijk en op dusdanige wijze inbreuk maakt op de bepalingen van deze overeenkomst, zodat redelijkerwijs kan worden aangenomen dat haar gedrag niet in overeenstemming is met haar intentie of vermogen om de bepalingen van deze overeenkomst uit te voeren.

(d) Indien de andere partij haar handelsactiviteiten staakt of insolvent wordt, indien een curator, bewindvoerder of beheerder wordt aangesteld voor het geheel of een deel van haar activa of bedrijf, indien zij een schikking treft of een buitengewone regeling treft met haar schuldeisers, indien zij een overeenkomst sluit of een soortgelijke actie onderneemt als gevolg van schulden, of indien een bevel of besluit wordt uitgevaardigd voor haar ontbinding of liquidatie (anders dan ten behoeve van een solvente fusie of wederopbouw), of indien zij niet in staat is haar schulden te betalen wanneer deze opeisbaar worden.

 

7.3 In het geval dat de overeenkomst wordt beëindigd door SUPERMACHINE in overeenstemming met Artikel 7.2, eindigen onmiddellijk alle licenties die aan de cliënt zijn verleend onder deze overeenkomst. 

 

7.4 Alle rechten of verplichtingen van de partijen in deze overeenkomst die van nature ook na beëindiging of afloop van deze overeenkomst van kracht zouden moeten blijven, zullen ook na beëindiging of afloop van kracht blijven.

 

 

8. OVERMACHT  

 

8.1 Een partij is niet aansprakelijk jegens de andere partij uit hoofde van deze overeenkomst indien zij wordt verhinderd of vertraagd bij het uitvoeren van haar verplichtingen krachtens deze overeenkomst, of bij het uitvoeren van haar activiteiten, door handelingen, gebeurtenissen, nalatigheden of ongevallen buiten haar redelijke controle, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, op voorwaarde dat de andere partij op de hoogte is gesteld van een dergelijke gebeurtenis en de verwachte duur ervan. 

 

8.2 Geen van de partijen is aansprakelijk voor de niet-nakoming of vertraging in de nakoming van een van haar verplichtingen onder deze Overeenkomst, veroorzaakt door omstandigheden buiten de redelijke controle van een partij bij deze overeenkomst
(Geen van de partijen is aansprakelijk voor de niet-nakoming of vertraging in de nakoming van een van haar verplichtingen onder deze Overeenkomst, veroorzaakt door omstandigheden buiten de redelijke controle van een partij bij deze overeenkomst), (een "Geval van overmacht").

 

8.3 De partij die zich beroept op de overmachtsituatie stelt de andere partij onmiddellijk schriftelijk op de hoogte van de redenen voor de vertraging of onderbreking en de vermoedelijke duur ervan en neemt alle redelijke stappen om de vertraging of onderbreking te
verhelpen.

 

8.4 Indien de partij die zich beroept op “geval van overmacht”, heeft voldaan aan Sectie 8.3, wordt haar prestatie onder deze
overeenkomst opgeschort voor de periode dat het geval van overmacht voortduurt en krijgt de partij een redelijke verlenging van
de tijd voor het nakomen van haar verplichtingen gegeven alle omstandigheden. Met betrekking tot de vertraging of onderbreking als
gevolg van geval van overmacht: 

 

(a) Alle kosten die voortvloeien uit een dergelijke vertraging of onderbreking worden gedragen door de partij die deze kosten maakt.  

(b) De partij die zich beroept op geval van overmacht zal alle redelijke stappen ondernemen die nodig zijn om die gebeurtenis te beëindigen of om een oplossing te vinden waardoor haar verplichtingen onder deze overeenkomst kunnen worden uitgevoerd. 

(c) Indien de overmachtsituatie langer dan 30 opeenvolgende dagen duurt, kan de partij die zich niet op de overmachtsituatie beroept, deze overeenkomst met onmiddellijke ingang beëindigen door de andere partij hiervan schriftelijk in kennis te stellen en is geen van beide partijen jegens de andere partij aansprakelijk voor dergelijke beëindiging.

 

9. ONTBERING  

 

9.1 Een partij bij een overeenkomst is gehouden haar contractuele verplichtingen na te komen, zelfs als gebeurtenissen de nakoming
zwaarder hebben gemaakt dan redelijkerwijs kon worden voorzien ten tijde van het sluiten van de overeenkomst.

 

9.2 Niettegenstaande Sectie 9.1, wanneer een partij bij een contract bewijst dat: 

 

(a) De voortzetting van haar contractuele verplichtingen buitensporig bezwarend is geworden ten gevolge van een gebeurtenis buiten haar redelijke controle waarmee zij op het ogenblik van het sluiten van het contract redelijkerwijs geen rekening had moeten houden. 

(b) Zij de gebeurtenis of de gevolgen daarvan redelijkerwijs niet had kunnen voorkomen of ondervangen, 

 

zijn de partijen verplicht om binnen een redelijke termijn na het inroepen van deze Clausule te onderhandelen over alternatieve contractuele voorwaarden die redelijkerwijs rekening houden met de gevolgen van de gebeurtenis.

 

9.3 Wanneer paragraaf 9.2 van toepassing is, maar er geen alternatieve contractuele voorwaarden zijn overeengekomen door de andere partij bij de overeenkomst, zoals bepaald in die paragraaf, heeft de partij die zich op deze paragraaf beroept het recht om de overeenkomst te beëindigen.

 

 

10. NIET-WERVINGSOVEREENKOMST  

 

De partijen komen overeen dat geen van hen, noch voor eigen rekening, noch in partnerschap of vereniging met een persoon, firma, bedrijf of organisatie, noch op een andere manier, rechtstreeks of onrechtstreeks gedurende een periode van 12 maanden vanaf het einde van de overeenkomst, een kaderlid van de andere partij die de afgelopen 12 maanden aan de producten heeft gewerkt, zal benaderen of trachten weg te lokken, (of het toestaan dat een andere persoon een dergelijke actie onderneemt).

 

 

11. VARIATIE  

 

Geen enkele wijziging van deze overeenkomst zal van kracht zijn tenzij deze schriftelijk is en ondertekend door de partijen (of hun
bevoegde vertegenwoordigers).

 

 

12. WAARSCHUWING  

 

Geen enkele nalatigheid of vertraging door een partij bij de uitoefening van een recht of rechtsmiddel dat onder deze overeenkomst of de wet is voorzien, vormt een verklaring van afstand van dat of enig ander recht of rechtsmiddel, noch zal dit de verdere uitoefening van dat of enig ander recht of rechtsmiddel voorkomen of beperken. Geen enkele gedeeltelijke uitoefening van een dergelijk recht of rechtsmiddel zal de verdere uitoefening van dat of een ander recht of rechtsmiddel verhinderen of beperken.

 

 

13. RECHTEN EN RECHTSMIDDELEN  

 

Tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald in deze overeenkomst, vormen de rechten en rechtsmiddelen waarin deze overeenkomst voorziet een aanvulling op en geen uitsluiting van eventuele rechten of rechtsmiddelen waarin de wet voorziet.

 

 

14. ZEKERHEID    

 

14.1 Indien een bepaling (of deel van een bepaling) van deze overeenkomst door een bevoegde rechtbank ongeldig,
onuitvoerbaar of onwettig wordt bevonden, blijven de overige bepalingen van kracht.

 

14.2 Indien een ongeldige, niet-afdwingbare of onwettige bepaling geldig, afdwingbaar of wettig zou zijn indien een deel ervan zou
worden geschrapt, zal de bepaling van toepassing zijn met de wijziging die nodig is om de commerciële intentie van de partijen ten
uitvoer te brengen.

 

 

15. GEHELE OVEREENKOMST   

 

Deze overeenkomst vormt de volledige overeenkomst tussen de partijen en vervangt en vernietigt alle eerdere overeenkomsten,
beloften, toezeggingen, garanties, verklaringen en afspraken tussen hen, hetzij schriftelijk of mondeling, met betrekking tot het
onderwerp ervan.

 

 

16. TOEWIJZING  

 

Geen van de partijen zal zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere partij enige van haar rechten cederen of anderszins overdragen, of enige van haar verplichtingen of prestaties krachtens deze overeenkomst delegeren of anderszins overdragen, vrijwillig, onvrijwillig, van rechtswege of anderszins. Elke beweerde toewijzing, delegatie of overdracht die in strijd is met deze sectie is nietig. Deze overeenkomst is bindend voor en komt ten goede aan de partijen en hun respectieve toegestane opvolgers en rechtverkrijgenden.

 

 

17. GEEN PARTNERSCHAP OF AGENTSCHAP  

 

Niets in deze overeenkomst is bedoeld om een partnerschap tussen de partijen tot stand te brengen of om een van de partijen te machtigen om als agent voor de ander op te treden. Geen van de partijen zal de bevoegdheid hebben om in naam of voor rekening van de ander te handelen of de ander anderszins op enigerlei wijze te binden, inclusief maar niet beperkt tot het afleggen van een verklaring of garantie, de aanvaarding van een verplichting of aansprakelijkheid, en de uitoefening van een recht of bevoegdheid.

 

  

18. TOEPASSELIJK RECHT EN RECHTSGEBIED

 

18.1 Deze overeenkomst wordt beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van België. 

 

18.2 Elke partij stemt er onherroepelijk mee in zich te onderwerpen aan de exclusieve jurisdictie van de rechtbanken van Gent, België, voor elke claim of zaak die voortvloeit uit of verband houdt met deze overeenkomst of de rechtsbetrekkingen die door deze overeenkomst tot stand worden gebracht.